حضور حداکثری دانشگاه‌ها

تحقق یک هدف مهم

حضور حداکثری دانشگاه‌ها یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره‌های مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در برگزاری جشنواره به صورت مجازی، این مهم تحقق می‌یابد.

دانشگاه های ایران

حذف فاصله جغرافیایی

یکی از مهمترین چالش‌های نمایندگان دانشگاه‌ها جهت حضور در جشنواره‌های کشوری، فاصله جغرافیایی تا محل برگزاری جشنواره بود؛ به خصوص آنکه جشنواره در محلی برگزار شود که فاقد فرودگاه یا مسیر ریلی باشد.

با برگزاری جشنواره به صورت مجازی، این مانع حضور کاملاً برطرف می‌شود.

برقراری عدالت

در شرایطی که تمامی دانشگاه‌ها لازم است نسبت به ارسال آثار خود به صورت مجازی اقدام کرده و قالب ارسال آثار و محدودیت آن‌ها نیز مشخص شده است، عدالت بیشتری از نظر سطح مشارکت میان دانشگاه‌های مختلف برقرار خواهد شد.

حذف هزینه‌های حضور

یکی دیگر از موانع حضور بعضی دانشگاه‌ها با سطح بودجه پایین‌تر، هزینه حضور در جشنواره (شامل هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و …) بود که با اجرای مجازی جشنواره‌ها، این چالش نیز مرتفع شده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با دبیرخانه جشنواره های مجازی دانشگاهیان تماس بگیرید. تماس با دبیرخانه